1. Zawarcie umowy pomiędzy firmą Extra-Bus a pasażerem następuje w momencie rezerwacji biletu.

2. Każdy pasażer objęty zostanie ubezpieczeniem w chwili rozpoczęcia podróży - ruszenie busa z miejsca odjazdu.

3. W busie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

4. Podrózny odpowiada za zawinione przez siebie zanieczyszczenia i uszkodzenia w busie oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.

5. Firma Extra-Bus nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie bądź skradzione.

6. Firma Extra-Bus zwolniona jest z obowiązku przewozu:
- podczas bardzo trudnych warunków atmosferycznych;
- gdy zachodzą okoliczności, których nie można uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
- zamknięcie drogi, remonty, wypadek na trasie busa;
- nieodpowiednie zachowanie pasażera uniemożliwiające prowadzenie busa;
- inne okoliczności niezależne od firmy Extra-Bus;

7. Informujemy, że godziny odjazdów są godzinami przykładowymi i mogą ulec zmianie.

8. Firma Extra-Bus świadczy usługi okazjonalnie i jest linią nieregularną.

9. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.